Despre înscrierea la ?coal?

Dragi p?rin?i bucure?teni (?i nu numai). Dac? ave?i copii de înscris în grupa zero sau clasa I, preg?ti?i-v?.

Majoritatea probabil c? ?tiu ce nebunie este acum, ca de fapt în fiecare an, când încep înscrierile în ?coli. Unii dintre voi poate nu î?i pun probleme, dar al?ii î?i fac, mai ales atunci cînd e vorba de înscrierea la o ?coal? care nu este arondat? zonei în care locui?i.

Despre ce este vorba: începând cu anul trecut, Ministerul Înv???mântului a luat hor?rârea ca, pentru înscrierile în clasa zero (fosta grup? preg?titoare) ?i în clasa I, s? fie respectate câteva criterii.

Acestea ar fi.

1. Arondarea

 Art. 4. – (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare ?i func?ionare a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educa?iei ?i cercet?rii nr. 4.925/2005, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiecare locuin?? este arondat? unei unit??i de înv???mânt aflat? în proximitatea sa, numit? în continuare „?coala de circumscrip?ie”. Totalitatea str?zilor arondate unit??ii de înv???mânt formeaz? circumscrip?ia ?colar? a unit??ii de înv???mânt respective.

(2) În vederea înscrierii în clasa preg?titoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunz?toare, inspectoratele ?colare jude?ene (ISJ) ?i Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unit??ilor de înv???mânt referitoare la num?rul de clase preg?titoare rezultate în urma recens?mântului copiilor realizat, pentru fiecare circumscrip?ie ?colar?, în colaborare cu autorit??ile administra?iei publice locale.

(3) Num?rul de clase preg?titoare cuprins în planul de ?colarizare alocat de ISJ/ISMB fiec?rei unit??i de înv???mânt ?ine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinat? de num?rul s?lilor de clas? în care poate fi organizat, în mod corespunz?tor, procesul de înv???mânt la clasa preg?titoare, dar ?i la celelalte clase ale ?colii, ?i de obligativitatea cuprinderii în ?coal? a tuturor copiilor din circumscrip?ia ?colar?. La alocarea num?rului de clase preg?titoare se ?ine cont de num?rul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe înv???mântul primar, de arondarea str?zilor la unit??ile de înv???mânt sau de cea mai bun? oportunitate educa?ional? identificat?.

(4) În situa?ia în care capacitatea unei unit??i de înv???mânt nu permite cuprinderea în clasa preg?titoare a tuturor copiilor din circumscrip?ia ?colar? stabilit? în anul ?colar anterior, precum ?i în alte situa?ii justificate, ISJ ?i ISMB pot decide reconfigurarea circumscrip?iilor ?colare astfel încât s? asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa preg?titoare.

2. Vâsta copilului

Art 6: (1) P?rin?ii ai c?ror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv, pot s?-?i înscrie copiii în înv???mântul primar în clasa preg?titoare, dac? dezvoltarea lor psihosomatic? este corespunz?toare.

(2) Înscrierea copiilor men?iona?i la alin. (1) în clasa preg?titoare se face la solicitarea scris? a p?rin?ilor, dac? evaluarea dezvolt?rii psihosomatice a acestora, f?cut? de speciali?ti, atest? preg?tirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei preg?titoare.

(3) P?rin?ii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv care nu opteaz? pentru înscrierea copiilor lor în clasa preg?titoare în anul ?colar 2013-2014 sau ai celor pentru care evaluarea men?ionat? la alin. (2) arat? c? dezvoltarea psihosomatic? nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei preg?titoare î?i vor înscrie copiii la gr?dini??, în grupa mare.

(4) În cazul în care exist? solicit?ri de înscriere în clasa preg?titoare a copiilor care împlinesc 6 ani dup? data de 31 decembrie 2013, inspectoratele ?colare/unit??ile de înv???mânt vor consilia p?rin?ii privind nevoia de a lua decizii în interesul educa?ional al elevului ?i îi vor informa c? solicitarea nu poate fi solu?ionat? decât în situa?ia în care evaluarea dezvolt?rii psihosomatice atest? preg?tirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei preg?titoare. In cazul în care rezultatul evalu?rii arat? c? dezvoltarea psihosomatic? nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei preg?titoare, copiii vor fi înscri?i în grupa mare din înv???mântul pre?colar. Rezultatul evalu?rii nu poate fi contestat.

3. Alte criterii

Art. 10. – (1) În situa?ia în care,într-o unitate de înv???mânt, num?rul cererilor de înscriere de la p?rin?i al c?ror domiciliu se afl? în afara circumscrip?iei ?colare este mai mare decât num?rul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare, generale ?i specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplic? în situa?ia prev?zut? la alin. (1), sunt urm?toarele:
a) existen?a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
provine de la o/un cas? de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaz? situa?iei copilului orfan de ambii p?rin?i;
c) existen?a unui document care dovede?te c? este orfan de un singur p?rinte;
d) existen?a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv???mânt respectiv?.

(3) În cazul în care num?rul cererilor de înscriere de la p?rin?i din afara circumscrip?iei ?colare este mai mare decât num?rul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descresc?toare a num?rului de criterii generale de departajare cumulate de c?tre fiecare copil: se repartizeaz? la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile men?ionate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc dou? dintre criterii ?i, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile men?ionate la alin. (2). La stabilirea num?rului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ?inut seama de faptul c? un copil poate îndeplini cel mult trei criterii generale, întrucât criteriul men?ionat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul men?ionat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acela?i num?r de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea men?ionat? la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de înv???mânt ?i se aplic? în situa?ia prev?zut? la alin. (1), dup? aplicarea criteriilor generale men?ionate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de înv???mânt va indica documentele doveditoare pe care p?rintele trebuie s? le depun? în momentul complet?rii/valid?rii cererii-tip de înscriere.

(6) Prin excep?ie de la prevederile alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, în cazul în care unit??ile de înv???mânt cu predare în limba unei minorit??i na?ionale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoa?tere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat înaintea criteriilor generale de departajare.

(7) Criteriile specifice de departajare men?ionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ?i sanc?ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i trebuie s? ?in? cont de faptul c? to?i copiii au drepturi egale de acces la educa?ie, indiferent de condi?ia social? ?i material?, de sex, ras?, na?ionalitate, confesiune.

(8) Criteriile specifice men?ionate la alin. (5) nu pot include existen?a unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respect? spiritul ?i litera prezentei metodologii.

(9) În cazul în care la o unitate de înv???mânt, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din alt? circumscrip?ie ?colar?, fratele s?u geam?n/sora sa geam?n? va fi admis/admis? la aceea?i unitate de înv???mânt, peste num?rul de locuri alocat.

4. Acte necesare:

  • Cerere-tip de înscriere
  • Copie ?i original dup? actul de identitate al p?rintelui/tutorelui legal
  • Copie ?i original al certificatului de na?tere al copilului
  • Documentul care atest? dezvoltarea psihosomatic? corespunz?toare pentru parcurgerea clasei preg?titoare / clasei I (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care s? ateste îndeplinirea criteriilor generale ?i/sau specifice (acolo unde este cazul).

Mai multe detalii despre metodologia de înscreiere, aici. Site-ul Inspectoratului, aici.

Sumar:

  1. Trebuie s? locuie?ti pe strada care este arondat? ?colii
  2. Dac? nu e?ti arondat, dar vrei s? ai copilul la ?coala respectiv?, trebuie s? a?tep?i runda a doua de înscrieri, pe locurile r?mase libere. În acest caz, întâietate au copii care au fra?i în ?coal? sau respect? unul din criteriile de mai sus.

Problema aici apare. S? zicem c? tu ai deja un copil înscris la o ?coal?, de care nu e?ti arondat. Asta pentru c? l-ai înscris acum 3 ani, când aceste condi?ii nu existau. Anul acesta vine rândul fratelui lui, s? fie înscris la ?coal? ?i te vezi în imposibilitatea de a-l înscrie pentru c?, au al?ii (cei care locuiesc în zona ?colii) prioritate.

E?ti în situa?ia în care trebuie s? duci un copil la o ?coal? ?i cel?lalt la alta. Timp pierdut ?i nu ?tii cum te împar?i, ?inând cont de faptul c? amândoi trebuie s? ajung? la aceea?i or? la ?coal?.

?i atunci încerci s? faci ?i tu ce fac al?ii. Op?iuni?

1. ?pag? la diverse persoane care te pot ajuta: directori de ?coli, inspectori, al?ii. Din p?cate asta nu prea merge, pentru c? începând de anul acesta, înscrierile se fac online, la Secretariatul ?colii.

2. Te mu?i în zona ?colii. Cum de cele mai multe ori achizi?ionarea unui apartament iese din calcul, trebuie s? g?se?ti pe cineva binevoitor, care s? te ia în loca?ie. Adic? s? î?i fac? viz? de flotant. ?i a?a te treze?ti c? ai domiciliul undeva în Bucure?ti, dar e?ti flotant în alt? zon?.

Dar, a?a ajungi s? respec?i cerin?a 1 (re?edin?a) ?i ai în plus ?i cerin?a doi (fra?i în ?coal?).

3. Faci înscrierea la ?coala arondat? ?i încerci s? mu?i copilul dup? ce începe anul ?colar, la ?coala care vrei. Aici ajungi cumva în situa?ia 1 pentru c?, f?r? s? umbli pu?in la pu?culi??, nu prea merge.

Agita?ie, stres…pân? nu te vezi cu sacii în c?ru?? ?i copilul înscris la ?coala unde vrei, nu prea ai lini?te.

Oricum, ?ine?i cont de cele scrise mai sus, documenta?i-v? ?i, pentru cei care înscriu copilul la ?coal? anul viitor, preg?ti?i-v? din timp.

Succes!

PS: Nebunia aceasta a început s? apar? ?i în alte ora?e (Cluj, Bra?ov…)

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.