Minoritar la mine în ?ar?

Când am citit articolul acesta ?i am v?zut videoclipul urm?tor am sim?it un puternic sentiment de revolt?. Dup? care, stând ?i cugetând pu?in, sentimentul s-a transformat într-o profund? mâhnire. Revolt? ?i mâhnire pentru c? am ajuns, ca români, s? fim minoritari în propria ?ar?.

[embedplusvideo height=”240″ width=”350″ standard=”http://www.youtube.com/v/AJ_I8uKNi2g?fs=1″ vars=”ytid=AJ_I8uKNi2g&width=350&height=240&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5097″ /]

Dac? eu, ca român, arborez simbolurile României în România, asta se nume?te teribilism. Dac? al?ii, minoritari, care se supun legilor României, arboreaz? simbolurile ??rii în care ar vrea s? tr?iasc? sau limbii care o vorbesc, asta se nume?te patriotism sau na?ionalism.

În?eleg foarte bine problema românilor care tr?iesc în Harghita ?i Covasna, unde popula?ia care vorbe?te limba maghiar? este în propor?ie de 85% (Harghita) ?i 73% (Covasna). Popula?ie care este, la rândul ei român? prin na?tere ?i cet??enie. Am fost în ultimii ani de mai multe ori în acea regiune ?i ?tiu cum se poart? secuii cu românii, ?tiu c? nu ?i se vorbe?te române?te decât dac? au ei ceva de câ?tigat, iar modul în care e?ti tratat, ca român, este jalnic de cele mai multe ori.

Ura aceasta cretin? dintre secui (nu le zic unguri pentru c? deocamdat? tr?iesc în România ?i nu Ungaria) ?i români  este foarte adânc? ?i pe zi ce trece devine din ce în ce mai accentuat?. ?i de ce nu ar fi dac?, înc? de mici copii sunt crescu?i în spiritul acestei uri? Secuii sunt înv??a?i s? îi urasc? pe români, iar românii sunt înv??a?i s? îi urasc? pe secui. Secuii nu înva?? român? pentru c? tr?iesc acolo în enclava lor ?i nu îi intereseaz? de restul, iar românii nu înva?? ungure?te pentru c? nu vor s? comunice cu secuii.

Accentuat? de cretinii de politicieni, cu ideile lor legate de autonomie. Sau, s? le zicem pe nume, instig?ri. Asta fac liderii secui în acest moment. Folosesc orice mijloace s? î?i ating? scopul (vezi manualul cu istoria secuimii) ?i cum extremi?ti sunt ?i de o parte ?i de cealalt?, apar noi ?i noi mici r?zboaie locale, iar copii sunt ?i ei implica?i sau victime.

Degeaba î?i bat capul ”conduc?torii” s? g?seasc? o solu?ie. Ea nu va veni niciodat?. Românii nu vor renun?a la p?mântul românesc, chiar dac? este locuit de secui, iar secuii vor cere întotdeauna autonomie. Nu cred c? o solu?ie gen Kosovo este acceptat? atât na?ional cât ?i interna?ional.

?i pân? la urm? de ce ar fi? Toat? istoria României, de la traci ?i pân? în prezent dovede?te c? românii s-au n?scut aici, iar secuii au venit din Asia, din popoare migratoare, s-au stabilit în România într-un ?inut care cu timpul a fost numit ?inut Secuiesc, datorit? num?rului mare de secui ?i a asimil?rii popula?iei locale.

Dac? cit?m din Wikipedia,

Originea etnic? a secuilor este viu disputat? de istorici ?i antropologi. În decursul timpului, diver?i cercet?tori i-au considerat pe secui ca descinzând, pe rând, din maghiari, sci?i, huni, gepizi, avari, bulgarii de pe Volga, onoguri, kavari sau din kabardino-balkarii din Caucaz.

Conform istoricului Ioan I. Russu popula?ia româneasc? prezent? pe teritoriul locuit ast?zi de secui, ar fi fost asimilat? în evul mediu. Acest proces de asimilare este documentat ?i de lucrarea „Originea secuilor ?i secuizarea românilor”, a academicianului Gheorghe Popa-Lisseanu, în care se sus?ine c? românii au fost majoritari în unele p?r?i ale teritoriului locuit de secui, dar c? o mare parte a populatiei române?ti a fost secuizat?. Gheorghe Popa-Lisseanu arat? c?: „din statisticile ce le avem la îndemân? rezult? c? numai în ultimele dou? secole, num?rul românilor, care în regiunea secuiasc? se ridic? la 30% din întreaga popula?ie, a sc?zut ast?zi la 5%. Restul de 25% s-a pierdut în masa secuiasc?, ceea ce reprezint? la o popula?ie total? de aproximativ 500.000 de suflete, o pierdere de 125.000 la 130.000 români.”

Potrivit unui studiu realizat de geneticieni ?i antropologi din câteva institu?ii academice din Ungaria, se arat? c? „din rezultatele cercet?rilor antropologice ?i genetice a ie?it la iveal? c? nu exist? diferen?e semnificative între popula?ia secuiasc? ?i cea maghiar?”.

Secuii nu au fost niciodat? independen?i. ?inutul Secuiesc nu a fost niciodat? un stat de sine st?t?tor, ci a f?cut ?i face parte din România. C? s-au dat ei dup? unguri ?i au profitat de st?pânirea imperiului Habsburgic, asta este alt? treab?, a fost o situa?ie politic? de care au profitat din plin, iar popula?ia român? din zon? a fost denigrat? (oricum, pe noi ne-au c?lcat în picioare toate popoarele în ace?ti 2000 de ani de existen??). Dar, odat? cu recunoa?terea independen?ei României lucrurile au revenit la normal, a?a cum fusese cu sute-mii de ani înainte.

În fine, s? zicem c? vor ob?ine ceea ce vor. Oricum acesta este trendul în lume (bascii vor independen??, nu ?tiu ce regiune din Portugalia la fel, Kosovo a ob?inut-o ?i or mai fi ?i al?ii). Urm?torul stat/teritoriu autonom care va fi? ?iganiada sau RRomânia? Lor de ce nu le facem ?i lor un teritoriu independent, cu grani?e bine stabilite, s? înve?e ?i ei s? se descurce singuri? Mai sunt ?i alte minorit??i care vor independen??? Hai, c? tot e ofert?! S? nu mai fie nevoie ca noi, noi la noi în ?ar?, s? închidem gura pentru c? deranj?m pe al?ii.

S? ne sim?im ?i noi ca români bine în ?ara noastr?, f?r? s? fim discrimina?i de minorit??ile care ne acuz? pe noi de discrimin?ri.

2 Comments

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.